מהי משפחת אומנה

משפחת אומנה מעניקה בית חם ומענה זמני לילדים בסיכון אשר הוצאו מחזקת הוריהם הביולוגיים בהסכמה או בצו בית משפט. משפחת אומנה תורמת, להתפתחותם הפיזית, הרגשית והחינוכית של הילדים.

תהליך האומנה מגיע לסיומו עם הגיעו של הילד לגיל 18, או במקרים הבאים: העברתו לפתרון חוץ ביתי אחר, חזרתו של הילד להוריו הביולוגיים או העברתו לאימוץ. 

מחקרים מעידים על כך, שמשפחת אומנה מהווה פתרון זמני אופטימלי לילדים בסיכון, זאת לאור חיוניותו הרבה של תא משפחתי בריא להתפתחותו התקינה של הילד. שילוב ילד במשפחת אומנה מאפשר לו לשמור על חוויית הגדילה וההתפתחות בתוך משפחה בעלת מודלים הוריים תקינים, ולהמשיך בלימודיו ובקשריו החברתיים. במקביל לכך, ולצד הקניית המודל המשפחתי הרצוי, מתפקידה של משפחת האומנה לשמור על קשר מתאים עם הורי הילד, להקל עליו לגבש את זהותו ולהכין את חזרתו להוריו.

הילדים המופנים למשפחות האומנה

 • תינוקות, ילדים ומתבגרים עד גיל 18 המופנים למכון סאמיט על ידי מחלקות הרווחה, לעיתים בצווי בית משפט, והעונים על אחד או יותר מהקריטריונים הבאים:

  1. ילדים בסיכון הנתונים במצבי התעללות והזנחה בשל תפקוד הורי לקוי.

  2. ילדים בעלי קשיים רגשיים לאחר משבר חריף במשפחת המוצא כגון: יתמות, גירושין, מחלות גוף ו/או נפש של הוריהם, ואשר נבצר מהוריהם לטפל בהם לתקופה זמנית.

  3. ילדים בסיכון, בעלי נכויות ו/או פיגור, הנאלצים לעזוב את בתיהם.

הקשר עם ההורים הביולוגים:

החזר הוצאות עבור הטיפול בילד

משרד הרווחה מעביר למשפחות האומנה מימון חודשי קבוע כהחזר הוצאות עבור הטיפול בילדים . משפחת אומנה מוגדרת כמשפחה מתנדבת על ידי המוסד לביטוח לאומי. המימון הניתן לאחזקתו של הילד – פטור ממס הכנסה.

מכון סאמיט מסייע באמצעות סל שירותים נלווה הניתן על ידי משרד הרווחה, למשפחות האומנה בנושאים כגון, שיעורי עזר, חוגים וטיפולים פסיכולוגיים ופרא-רפואיים למינהם, תשלומים לבית ספר ולקייטנות ועוד.  

זאת כחלק מתוכנית טיפולית כוללת בילדים.

חוק דמי לידה למשפחות אומנה

על פי תיקון בחוק, החל מ-9.8.2011 גם משפחות אומנה עשויות להיות זכאיות לתשלום דמי לידה, שייקראו דמי אומנה.

זכאים לדמי אומנה, הורים במשפחה שאושרה לשמש משפחת אומנה על ידי מי שהוסמך לכך, ואשר קיבלו לביתם ילד עד גיל 10 למטרת אומנה לתקופה העולה על שישה חודשים.

תנאי הזכאות על פי חוק דמי לידה (ע"פ לשון החוק)

 1. עובד או עובדת (לפי בחירתם) שהפסיקו את עבודתם לרגל קבלת ילד לאומנה - בעד התקופה שהם אינם עובדים.

 2. לבת הזוג  - אם צברה תקופת הכשרה של 10 חודשי עבודה מתוך 14 החודשים האחרונים או 15 חודשי עבודה מתוך 22 החודשים האחרונים, היא תהיה זכאית לדמי אומנה מלאים עבור 98 יום; אם צברה 6 חודשי עבודה מתוך 10 החודשים האחרונים, היא תהיה זכאית לדמי אומנה חלקיים עבור 49 יום.
  לבן הזוג  - אם צבר תקופת הכשרה מלאה של 10 חודשי עבודה מתוך 14 החודשים האחרונים או 15 חודשי עבודה מתוך 22 החודשים האחרונים.

 3. חלפה שנה לפחות מתום חופשת לידה, אימוץ או אומנה קודמת של אחד מבני הזוג.

הערה: לא ישולמו דמי אומנה ליותר ממשפחה אחת בעד אותו פרק זמן, בשל אותו הילד.

בני הזוג יכולים לחלוק ביניהם את החופשה בתנאים הבאים:

 • כל תקופת חופשה לא תפחת מ-21 ימים.

 • בן הזוג שהוחלף חזר לעבודה. יש להמציא אישור מהמעסיק על כך. אם הוא/היא עצמאי/ת ישלחו הצהרה.

 • לא ישולמו לשני בני הזוג דמי אומנה בעד אותו פרק זמן בשל אותו הילד.

תקופת הזכאות

הזכאות לדמי לידה מתחילה ביום שההורים קיבלו את הילד לביתם למטרת אומנה ילד שהתקבל למשפחת אומנה לפני שמלאו לו 3 שנים, ותקופת ההכשרה שצבר אחד ההורים היא 10 חודשי עבודה מתוך 14 או 15חודשי עבודה מתוך 22 תקופת הזכאות לחופשה לרגל האומנה תהיה 14 שבועות.

אם האם צברה תקופת הכשרה של 6 חודשי עבודה מתוך 14 החודשים האחרונים – תקופת הזכאות שלה לחופשה לרגל האומנה תהיה 7 שבועות.

ילד שהתקבל למשפחת אומנה מגיל 3 עד 10 שנים ותקופת ההכשרה שנצברה היא 6 חודשי עבודה לפחות מתוך 14 החודשים האחרונים - תקופת הזכאות לרגל האומנה תהיה 4 שבועות בלבד.

חוק דמי מחלה למשפחות אומנה

הורה אומן רשאי להיעדר ממקום עבודתו, בגין מחלת ילד אומנה עד גיל 12, זאת בהתאם לחוק היעדרות עקב מחלת ילד.