top of page

מהן זכויות הילד/ה באומנה
חוק האומנה לילדים קובע, כי ילד שנמצא במשפחת אומנה או בתהליך לקראת שילובו באומנה, זכאי בנוסף לכל הזכויות להן זכאי כל ילד בישראל לזכויות ייחודיות. החוק מונה רשימה של זכויות וקובע כי במקרה של הפרת הזכויות, הילד זכאי להגיש תלונה באופן עצמאי, בחופשיות וללא חשש מפגיעה עקב הגשת התלונה. מהן זכויות הילד/ה באומנה?

✦ הזכות להתפתחות אישית - זכותו של ילד לחיות בתנאים ובסביבה שיאפשרו לו התפתחות גופנית, נפשית, רגשית, שכלית וחברתית. זכותו של ילד לממש את יכולותיו ואת הפוטנציאל שלו. ✦ הזכות להגנה - זכותו של ילד להיות מוגן מפני כל צורה של ניצול ופגיעה (פיזית, נפשית או מינית), הזנחה והתעללות. זכותו של ילד להיות מוגן מפני כל צורה של ענישה (גופנית, נפשית או משפילה) ומפני טיפול אכזרי, בלתי אנושי או משפיל. ✦ הזכות לקשר עם משפחתו - זכותו של ילד לדעת מיהם ההורים שלו, להכיר אותם ואת שאר בני משפחתו ולשמור על קשר אישי איתם. ✦ הזכות ליציבות - זכותו של ילד שייעשה מאמץ רב כדי למנוע העברתו בין משפחת אומנה אחת לאחרת או למסגרת חוץ-ביתית אחרת. ✦ זכות הילד להשתתפות בכל עניין הנוגע לו - זכותו של ילד להביע את רצונו, רגשותיו, דעותיו ועמדתו ולהשמיע את דבריו בחופשיות בכל עניין הקשור אליו ולאומנה. זכותו של ילד שלרצונו, רגשותיו, דעותיו ועמדתו יינתן משקל ראוי בקבלת החלטות בעניינו. ככלל, על גורם מוסמך/מקצועי שמטפל בענייניו של ילד שנמצא באומנה או בתהליך קליטה לאומנה, לשמוע את הילד. הגורם המוסמך רשאי להחליט כי דברים שנאמרו על ידי הילד לגבי רצונו, רגשותיו, דעותיו ועמדתו לא ייחשפו (כולם או חלקם) אם החשיפה שלהם תגרום לפגיעה בילד. הילד יכול להביע את רצונו, רגשותיו, דעותיו ועמדתו גם באמצעות אפוטרופוס לדין או עורך דין שמינה בית המשפט. ✦ הזכות לרציפות ולזהות אישית - זכותו של ילד כי משפחת האומנה שבה ייקלט, תהיה תואמת לרקע האתני, הדתי, התרבותי והלשוני שלו. זכותו של ילד כי משפחת האומנה שבה ייקלט, תשמור על הרציפות והיציבות של קשריו הרגשיים, חינוכו וזהותו האישית (שמו, שפתו, דתו ותרבותו). ✦ הזכות לקבלת מידע - זכותו של ילד לקבל מידע על מצבו, צרכיו, הליכים שמתקיימים בעניינו, תכניות הנוגעות אליו והחלטות שהתקבלו לגביו, בכל שלב. זכותו של ילד לקבל מידע על משפחת האומנה שבה הוא ייקלט. זכותו של ילד לקבל מידע על הדרכים להגיש תלונה ועל הזכויות המגיעות לו. כל המידע יימסר לילד על-ידי מנחה האומנה שימונה לו, אך במקרים מיוחדים בהם מסירת המידע עשויה לגרום לפגיעה לילד, רשאי מנחה האומנה שלא למסור את המידע. ✦ הזכות לפרטיות - זכותו של ילד כי פרטיותו ומידע אישי הקשור אליו יישמרו. ✦ הזכות לחינוך - זכותו של ילד, כי בשלב בחירת משפחת האומנה עבורו, תילקח בחשבון זכותו לחינוך במסגרת החינוכית המתאימה לצרכיו. זכותו של ילד שלא להיות מופלה מעצם היותו במשפחת אומנה, לא על ידי המוסד החינוכי ולא על ידי הרשות המקומית שבה נמצא המוסד החינוכי. ✦ הזכות לפנאי - זכותו של ילד לפנאי ולמנוחה ושתינתן לו האפשרות להשתתף במגוון פעילויות תרבות, ספורט ואומנות.

✦ זכויות ילד עם מוגבלות - זכותו של ילד עם מוגבלות שנמצא במשפחת אומנה, כי משפחת האומנה תדאג למימוש זכויותיו בהתחשב במוגבלותו. זכותו של ילד עם מוגבלות, כי משפחת האומנה בה ייקלט, תאפשר לו נגישות לשירותים התואמים את מוגבלותו. ✦ הזכות לשירותים ולהטבות - ילד במשפחת אומנה זכאי לכל הזכויות, השירותים וההטבות כמו כל ילד אחר שהוא תושב הרשות המקומית שבה מתגוררת משפחת האומנה. זכויות, הטבות ושירותים כגון: שירותי בריאות, שיוך למוסד חינוכי, פעילויות העשרה, פנאי ונופש. הזכויות, השירותים וההטבות של הילד מטעם הרשות המקומית שבה מתגוררת משפחת האומנה, הן בנוסף לאותן הזכויות, השירותים וההטבות מטעם הרשות המקומית שבה מתגוררים הוריו הביולוגיים, בזמן שהוא שוהה אצלם (אם מדובר ברשות מקומית אחרת).משפחות מאזור ירושלים והדרום בלבד! (עד גיל 55) הצטרפו למפגש זום מיוחד לרגל יום הילד בהשתתפות נתן מאיר - אב אומן

מעוניינים לתרום להמשך הפעילות שלנו?
141 צפיות

פוסטים קשורים

הצג הכול
bottom of page